Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, inclusiv educația. Noua pedagogie este "centrată pe elev" pentru a ține cont de posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt "active", adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv de informații în actor al procesului de învăţare. Noua școală îl educă să învețe autonom, îl stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în situații concrete. Piatră de temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe.

Pentru ca orientarea spre competențe să aibă succes, dezvoltarea abilităților de viață (DAV) este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilități, tinerii nu reușesc să transfere către viața reală și să utilizeze efectiv cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilitățile sunt ingredientul esențial ce le permite să-și transpună cunoștințele în comportamente și în atitudini.

Totodată, competențele formate trebuie să faciliteze adaptarea tinerilor la complexul de constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă (EDD) le permite să înțeleagă problemele societale și să identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor.

Prin urmare, DAV și EDD se întăresc reciproc. Iar “Prof21” este prototipul profesorului, formatorului, educatorului care folosește sinergiile dintre aceste două abordări ale noii educații pentru a oferi elevilor săi un parcurs de învățare relevant, coerent și complet.

 • Un număr semnificativ de cadre didactice va dispune de competențele necesare pentru a răspunde nevoilor actuale și emergente ale elevilor ținând cont de contextul socio-economic și cultural al comunității lor;
 • Comunitatea de practică va permite incubarea de inițiative, schimbul de bune practici și diseminarea permanentă a rezultatelor spre contextele locale și la nivel național;
 • Transferul sistematic de expertiză între mediul școlar (formal) și sectorul non-guvernamental (nonformal și informal) va contribui în mod semnificativ la creșterea nivelului de expertiză și dezvoltarea abordărilor educaționale în rândul cadrelor didactice;
 • Integrarea problematicilor și soluțiilor reliefate de dezvoltarea durabilă în metodologia de dezvoltare a abilităților de viață va facilita adaptarea școlilor la așteptările societății civile, comunităților locale și la pregătirea elevilor pentru piața muncii!
 • Elevii, beneficiari finali ai intervenției propuse, activați de inițiativele curriculare sau extracurriculare pentru dezvoltarea abilităților de viață, vor deveni cetățeni mai conștienti de realitățile înconjurătoare, activi pentru rezolvarea lor și creativi prin soluțiile propuse!
 • Inițiativele bazate pe CDȘ (curriculum la decizia școlii) vor avea efectul bulgărelui de zăpadă, urmând să atragă alte școli și cadre didactice interesate de dezvoltarea abilităților de viață în general și în contextul dezvoltării durabile în special!

APLICANTUL - CJRAE BH (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor)

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

 1. servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare;
 2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice şcolare şi interşcolare;
 3. servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 4. servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
 5. servicii complexe de educaţie pentru copiii cu deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
 7. servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
 8. servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 9. servicii de evaluare, orientare școlară și profesională prin SEOSP Bihor și COSP Bihor.

De asemenea, CJRAE Bihor

 • elaboreaza studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
 • este implicat alături de Inspectoratul Şcolar Județean Bihor în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
 • monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

www.cjraebihor.ro

 

PARTENER 1 -  FDSC (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile)

FDSC este una dintre cele mai mari și mai active organizații din România, fiind implicată de aproape 20 de ani în dezvoltarea sectorului neguvernamental românesc. Înființată la inițiativa Comisiei Europene, FDSC și-a asumat rolul de centru național de resurse si cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, precum şi furnizor de servicii de asistență tehnică pentru programele de finanțare, europene sau din alte surse internaționale destinate sectorului ONG.
Ceea ce diferențiază FDSC este că serviciile și programele sale de finanțare, informare, consultanță, instruire, advocacy și constituire de platforme de reprezentare se completează reciproc și adaugă valoare unul altuia, servind dezvoltării societății civile atât prin furnizarea lor directă în interiorul sectorului organizațiilor neguvernamentale (ONG), cât și în afara sa.

De-a lungul anilor FDSC şi-a asumat acţiuni consistente, concentrate la început pe identificarea şi atragerea către ONG-uri româneşti active în domeniul educaţional a unor surse de finanţare semnificative (prin schemele de finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, Mecanismul de Finanţare Norvegian și alți finanţatori privaţi), respectiv pe mobilizarea sau susţinerea unor demersuri de advocacy sau acțiune publică în domeniu.

În calitate de membru în cadrul Consiliului Economic şi Social European, FDSC a formulat recomandări şi propuneri în cadrul Opiniilor formulate de CESE pentru diverse comunicări ale Comisiei Europene relevante domeniilor: educaţie, tineret, voluntariat etc. Totodată, la nivel național, FDSC a formulat numeroase recomandări și opinii privind schimbările legislative (în special Legea Educației Naționale și metodologiile specifice de implementare, Legea Voluntariatului, Legea Tineretului) și şi-a adus contribuţia la elaborarea Strategiei Naţionale de Stimulare a Participării la Formarea Continuă a Angajaţilor, cu Focalizare pe Categorii Dezavantajate (2011-2012).

În anul 2005, în parteneriat cu International Child Development Initiatives (Olanda), FDSC a introdus în România conceptul de “dezvoltare a abilităților de viață”. Astfel, în cadrul proiectului ”Copii şi tineri, promotori ai societăţii civile în România” (MATRA, 2005) a luat naștere prima rețea naţională de formatori în domeniul dezvoltării abilităţilor de viaţă, s-a dezvoltat primul curriculum de curs adaptat realităților sociale din România, au fost formate peste 200 de cadre didactice și au fost acordate 51 de granturi mici pentru proiecte de dezvoltarea abilităţilor de viaţă în școli și ONG-uri.

Ca o continuare a demersului, în cadrul liniei de finanţare Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, cu o valoare totală de 3 milioane Euro, au fost finanţate 44 de proiecte de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, cu sume de până la 100.000 Euro fiecare. Proiectele au fost implementate de ONG-uri în parteneriat cu instituţii publice.

Intervenţia în domeniul educaţiei a continuat cu un pas foarte important. Proiectul ”Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor” (2008 – 2011), implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu FDSC şi International Child Development Initiatives, a dus programele şi activităţile de dezvoltare a abilităţilor de viaţă în şcoală. Proiectul a avut un impact direct, atât în ceea ce priveşte formarea cadrelor didactice (completarea reţelei naţionale de formatori cu alţi 18 specialişti în educaţie, formarea a peste 1000 de cadre didactice) cât şi prin prisma materialelor dezvoltate. Unul dintre rezultate cele mai importante este propunerea de curriculum pentru disciplina opțională ”Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” destinate elevilor din ciclul gimnazial. Pe lângă cele peste 1000 de cadre didactice formate,  în 2011 s-a derulat o campanie de promovare în şcoli, cu sloganul „Abilităţi de viaţă? În fiecare zi, la şcoală”. Un instrument foarte util cadrelor didactice este ghidul “Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la clasă” (2011) care conţine o parte teoretică şi 3 capitole practice, alcătuite din fişe de activitate organizate pe cicluri şcolare (primar, gimnazial, liceal), care pot fi folosite la clasă la materii diferite.  Ghidul poate fi descărcat de aici: http://www.stiriong.ro/ong/educatie/primul-ghid-destinat-dezvoltarii

www.fdsc.ro

 

PARTENER 2 -Asociația REPER21  (Reţeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile, sec. XXI)

REPER21 este o organizaţie cu o experinţă vastă în promovarea şi operaţionalizarea Responsabilităţii Sociale şi Dezvoltării Durabile, care reprezintă misiunea şi domeniul său de acţiune.

De la data înfiinţării, în 2006, asociaţia a realizat o paletă largă de proiecte vizând: 

 • principiile Dezvoltării Durabile (eficacitatea economică, echitatea socială și echilibrul mediului) şi Responsabilităţii Sociale (comportament etic, transparenţă, implicarea stakeholderilor); 
 • cadrul de referinţă ce fundamentează aceste două concepte: politicile Uniunii Europene în domeniul social și de mediu, convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ISO 26000, Global Reporting Initiative, Global Compact, principiile directoare ale OECD etc.; 
 • instrumentele de implementare: coduri de conduită, metode de management responsabil, certificări, etichete, indicatori, culegeri de bune practici, modele de inovare socială, ghiduri de parteneriat etc.

Până în prezent, proiectele asociaţiei au avut ca grupuri ţintă principale organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de învăţământ, dar au implicat și alti actori care sunt in raport cu activităţile acestora: autorităţi publice, companii, sindicate, asociaţii patronale.

În perioada 2006 – 2010, REPER21 a desfăşurat numeroase proiecte educaţionale – finanţate prin programele comunitare gestionate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). În cadrul acestora, asociaţia a utilizat şi dezvoltat diverse metode şi activităţi de educaţie nonformală. Proiectele educaţionale realizate au vizat numeroase teme ale dezvoltării durabile: producţia şi consumul durabile, educaţia pentru mediu, justiţia de mediu, incluziunea socială, turismul responsabil, vestimentaţie etică, agricultura durabilă bazata pe comunitate. Diferite acţiuni (expoziţii, concursuri de desen etc.) pe tema dezvoltării durabile au implicat şcolile şi liceele din mai multe oraşe ale ţării.

În intervalul 2010 – 2013, pe baza experienţei dobândite, REPER21 a implementat, în parteneriat cu ANPCDEFP si Asociaţia CRIES, proiectul structural co-finanţat prin POS DRU, "Competenţe şi instrumente pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi de mediu în organizaţiile societăţii civile" (denumit pe scurt "Societal"). Acest proiect a permis asociaţiei să dezvolte, să sistematizeze şi să  disemineze către 600 de ONG-uri principiile şi instrumentele managementului responsabil de proiect. În cadrul proiectului Societal, REPER21 a realizat diferite tipuri de materiale didactice despre metodele nonformale de educaţie pentru dezvoltarea durabilă. Pentru a le face cunoscute, asociaţia a organizat numeroase dezbateri şi campanii publice.

Pentru activităţile sale de promovare a Dezvoltării Durabile şi Responsabilităţii Sociale din perioada 2007-2013, REPER21 a primit în 2014, din partea ANPCDFP, premiul de excelenţă la categoria “Pioneri ai Responsabilităţii Sociale în proiecte europene”.

REPER21 a creat "Eveniment Responsabil", o marcă care, începând din 2012, oferă recunoaştere organizatorilor de evenimente (ONG-uri, firme, școli, instituții) ce integrează cu succes în managementul acestora (planificare, implementare, evaluare, raportare) o grilă de indicatori de Responsabilitate Socială (organizaţi în patru domenii: mediu, social, economic, guvernanţă). Până în prezent, marca "Eveniment Responsabil" a fost acordată unor manifestari de referinţă pentru ONG-uri (precum "Street Delivery", în Bucureşti) sau liceeni (festivalul naţional de teatru tânăr "Ideo Ideis", în Alexandria).

REPER21 coordonează prioritatea transversală SHARE RESPONSIBLY din cadrul Cluj – Capitala Europeană a Tineretului 2015 ([email protected] 2015 – YAC 2015). SHARE RESPONSIBLY promovează adoptarea principiilor Responsabilității Sociale de către evenimentele propuse în cadrul Capitalei și în managementul general al YAC 2015.

www.societal.ro

CJRAE BH (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor)

 

 

Simina Hinț  (Manager de proiect)

Este director al CJRAE BH. Formarea de bază a Siminei este psihologia şi are experienţă de lucru ca şi consilier școlar în învățământ, formator în domeniul dezvoltării abilităţilor de viață. 

 

Angela Baș (Asistent financiar)

Este contabil-șef al CJRAE BH.

 

 

Judit Birinyi (Asistent manager)

Este asistent social principal la CJRAE BH,  în cadrul Serviciului de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională Bihor cu o vechime de 15 ani în învăţământ. 

 

Florentina Crăciun (Expert achiziţii)

Are experiență profesională ca auditor public intern al ISJ BH, consilier achiziţii publice, administrator financiar de patrimoniu. 

 

Anca Iuhoș (Coordonator vizită de studiu Cipru)

Este consilier școlar al CJRAE BH, implicată în activităţi de consiliere a carierei, consiliere psihopedagogică şi acţiuni de voluntariat în cadrul comunităţii locale, naţionale şi internaţionale. 

 

 

 

FDSC (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile)

 

 

Viorelia Avram (Coordonator activităţi)

Este manager de proiecte în cadrul FDSC, iar pe parcursul celor peste 10 ani de activitate în sectorul neguvernamental s-a implicat activ în derularea și coordonarea de proiecte în domeniul educaţiei, economiei sociale, cercetării, promovării și dezvoltării sectorului ONG.

 

 

Marian Ancuţa (Expert educaţie non-formală)

Lucrează de 15 ani în mediul asociativ atât la nivel local şi naţional, cât şi internaţional. A desfăşurat proiecte  împreună cu Reţeaua Europeană de Animaţie având ca obiective promovarea participării active, a drepturilor omului şi învăţării interculturale. Din 2007 e membru în Reţeaua naţională a formatorilor coordonată de ANPCDEFP (programul Tineret în Acţiune şi programul Erasmus Plus).

 

 

Andreea Ciocan (Asistent de formare)

 Cu studii in antropologie şi comunicare interculturală, interes şi implicare în domenii precum educaţie, voluntariat, organizare evenimente, relaţii intereuropene şi interbalcanice, Andreea s-a alăturat echipei de la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în 2013.

 

Vlad Dumitrescu (Expert educaţie non-formală)

Este o persoană implicată în organizaţii guvernamentale, interguvernamentale şi neguvernametale din ţară şi din afara ei prin organizare de evenimente, management de proiect, administrare de fonduri, susţinere evenimente de formare şi facilitare. Pasiunea lui este lucrul în, cu şi pentru ONG-uri.

 

Silvia Mișu (Expert coordonator formare)

Cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul educaţiei şi ONG, Silvia coordonează în cadrul FDSC programe ample de formare  şi consultanţă  în cadrul diverselor proiecte implementate, metodele folosite fiind imbunătăţite de formarea în NLP şi analiza tranzacţională.

 

Irina Opincaru (Asistent de formare)

Este  Asistent Formare în cadrul proiectului Prof21 şi are o experinţă de 7 ani în educaţie nonformală şi lucrul cu copiii. Irina a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială de la Universitatea din Bucureşti şi s-a implicat în diverse demersuri de cercetare, independent sau în cadrul FDSC. 

 

Asociația REPER21  (Reţeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile, sec. XXI)

 
 

Bogdan Gioară (Coordonator activităţi)

 Este președintele Asociației REPER21. Politolog și economist, fost asistent la Facultate de Științe Economice și Sociale din Geneva.

 

Mirela Burcea (Expert achiziţii)

Este licenţiată în Știinţe Economice. Are experienţă în management de proiect și achiziţii publice, participând ca Expert economic cooptat în diverse proceduri de achiziţie publică. 

 

 

Diana Ioana Călin (Expert Responsabilitate Socială)

 Este inginer de mediu şi membru al echipei REPER21. Are experienţă în sfera dezvoltării durabile în domeniile: consum responsabil, prevenirea poluării apei şi accesul la apă potabilă,  responsabilitatea socială a organizaţiilor, etc.

 

Oana Marin (Expert Responsabilitate Socială)

Este sociolog și membru REPER21, cu experienţă în domeniul responsabilităţii sociale a organizaţiilor și management de proiect. 

 

Ana-Maria Pălăduş (Expert Dezvoltare Durabilă)

Este membru fondator și vice-președinte al REPER21. A coordonat diverse proiecte ale asociației în domeniile turismului responsabil, dialogului intercultural, consumului responsabil, responsabilității sociale a organizațiilor etc. 

 

 

 

 

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.