Proiectul „Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă” îşi propune să aducă o contribuție semnificativă la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 23 de școli din județele Brașov, Mureș, Vaslui, Călărași, Ialomița, Prahova, Dolj, Olt, Vâlcea și Hunedoara de a implementa programe educaționale inovatoare care să conducă la îmbunătățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu un grad ridicat de risc educațional.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) în parteneriat cu Asociația REPER21, Fundația World Vision România și Asociația Teach for Romania

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, personalului de sprijin şi managerilor şcolari din unităţi de învăţământ publice defavorizate de a implementa programe educaţionale inovatoare care duc la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi la accesul echitabil la educaţie pentru copiii cu un grad ridicat de risc educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 – Îmbunătăţirea competenţelor a 300 de cadre didactice şi personal de sprijin din 23 de unităţi de învăţământ publice defavorizate de a furniza servicii educaţionale de calitate pentru a asigura incluziunea şcolară a elevilor, pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS2 – Cresterea gradului de implicare a 300 de cadre didactice şi personal de sprijin din 23 de unităţi de învăţământ publice defavorizate în activităţi suport şi de sprijin prin intermediul unei comunităţi de practică si învăţare pentru o implementare eficientă a serviciilor educaţionale pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS3 – Atragerea a cel puţin 15 profesori instruiþi prin intermediul programului Teach for Romania pentru a implementa acest model în unităţi de învaþamânt publice defavorizate pe parcursul a 2 ani şcolari.
OS4 – Dezvoltarea capacităţii a cel puþin 23 de manageri scolari din unităţi de învăţământ publice defavorizate de a planifica şi realiza un plan de măsuri eficiente pentru accesul la educaţie şi cresterea calităţi procesului educativ, pe parcursul a 2 ani şcolari.

Intervenția Prof21 integrează:

1. program de formare și mentorat pentru 300 de persoane din cele 23 de școli pentru dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri, contextualizarea actului educațional la mizele și provocările dezvoltării durabile, îmbunătățirea abilităților de predare, implicarea părinților și deschiderea școlii spre comunitate;

2. formare și consultanță pentru manageri școlari prin ateliere de construcție participativă de scenarii educaționale și dezvoltarea competențelor manageriale;

3. modelul Teach for Romania ce aduce în școli personal competent și pregătit pentru a realiza un proces educativ incluziv de calitate;

4. activități suport și de sprijin – platforma www.prof21.ro pentru relaționarea între cadrele didactice și integrarea lor într-o comunitate de practică; organizarea de evenimente concept precum conferințe de bune practici și un Laborator de Educație Nonformală; sprijin financiar (subvenții) pentru cadre didactice de a proiecta și implementa proiecte educative în școală și comunitate, marca „Școala durabilă” ce va recompensa eforturile de îmbunătățire a procesului educațional al școlilor.

În urma proiectului, cele 23 de școli vor avea cadre didactice și manageri școlari performanți și motivați să adreseze nevoile reale de incluziune ale elevilor iar școlile implicate în program vor avea capacitatea de a contribui in extenso la dezvoltarea sustenabilă a comunității și de a deveni puncte de referință în comunitate.

Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2018 – septembrie 2020

Valoarea proiectului: 6 629 720,12 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 5635262,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 994 458,02 lei.

Axa prioritară „Educație și competențe”

Obiectiv specific: OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive”

 

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Școala românească își schimbă etosul. Până mai ieri, era o “școală bună” cea care impunea autoritatea dascălului și respectul față de instituție, încuraja efortul individual și slăvea evaluarea la sânge, pedepsea sever abaterea și prețuia meritul. Astăzi, eficacitatea acelei școli este pe cale să se piardă fără urmă. Modelul de educație pe care îl reprezintă nu mai răspunde la cerințele unei societăți care și-a modificat radical înfățișarea. Noua pedagogie este "centrată pe elev" pentru a ține cont de posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt "active", adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv de informații în actor al procesului de învăţare. Noua școală îl educă să învețe autonom, îl stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în situații concrete. Piatră de temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe.

Schimbările societale au generat noi nevoi de învățare în rândul tinerilor. Pentru a performa în lumea secolului XXI aceștia au nevoie să își însușească abilități și atitudini pe care modelul școlii în care “domnea disciplina” nu le-a avut în vedere: autonomia, spiritul critic, viziunea, abordarea sistemică, gândirea creativă, responsabilitatea socială, implicarea în comunitate, empatia față de diverși, cooperarea. În prezent, școala este provocată să dezvolte eficient în rândul propriilor elevi această paletă de abilități și atitudini. Actorii educației încep să realizeze că ele reprezintă o dotare indispensabilă pentru toți tinerii care se formează, profesional și ca oameni, într-o societate devenită globală, complexă și imprevizibilă. 

Conștienți de nevoile emergente ale elevilor, din ce în ce mai mulți profesori români și-au modificat percepția asupra propriului rol. Începând din octombrie 2014, Prof21 a selectat peste 1000 de cadre didactice din întreaga țară, care împărtășeau principiile noii educații, pentru a realiza împreună o "comunitate de practică". Comunitatea Prof21 susține circulația ideilor, inițiativele comune și schimbul de bune practici între acești profesori vizionari și inovatori.  

Chiar dacă principiile noii educații sunt insuficient integrate în regulile sistemului formal de învățământ, cadrele didactice care au participat la cursurile și activitățile de formare oferite de Prof21 au învățat să le dezbată, să le argumenteze, să pledeze pentru ele în propriile școli, să le experimenteze și să le aplice concret în activitățile pedagogice. Acești dascăli știu astăzi să se centreze pe nevoile reale ale propriilor elevi, să încurajeze învățarea între egali, să utilizeze eficient metode inovatoare activ-participative.

În percepția profesorilor din comunitatea Prof21, o școală trebuie să devină o adevărată "comunitate de învățare". În cadrul acesteia, profesorul nu se impune de sus în jos, prin autoritatea asociată statutului său, ci se distinge prin felul în care înțelege să își joace rolul: își încurajează elevii să facă propriile alegeri, îi însoțește în realizarea lor, își susține afirmațiile cu deschidere de spirit, este bun facilitator pentru activitățile de învățare complexe, este bun mediator când apar tensiuni între așteptările individuale și colective.

Rolul elevilor evoluează și el împreună cu cel al cadrelor didactice. Provocarea asumată de profesorii din comunitatea Prof21 este să își transforme elevii din spectatori în actori ai propriei educații. În această perspectivă, elevul model nu este cel “ascultător” la cursuri, sau care “tocește” mult pentru examene. Învățarea nu mai este văzută ca o acumulare pasivă și cantitativă de informații, ci devine un proces dinamic, intelectual și experiențial, de dezvoltare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru progresul global al persoanei.

Totodată, premisa Prof21 este că progresul individual al tinerilor și progresul general al societății în care aceștia trăiesc trebuie să se întărească reciproc. Iată de ce, Prof21 nu promovează modelele de educație “individualiste”. Profesorii responsabili și inovatori din comunitatea noastră nu-și învață elevii cum să “răzbească” într-o societate percepută ca fiind ostilă, conflictuală și instabilă pentru totdeauna, ci cum să construiască împreună o societate favorabilă atât dezvoltării personale a fiecăruia, cât și aspirației tuturor pentru o viață bună. 

Prin urmare, Prof21 nu decuplează obiectivul dezvoltării personale a tinerilor de obiectivul dezvoltării responsabile și armonioase a societății în care aceștia conviețuiesc. Iată de ce, conceptul de “dezvoltare durabilă”, care are drep rol promovarea modelelor economice capabile să respecte Oamenii și Natura, constituie o referință fundamentală pentru comunitatea noastră. Prof21 promovează, deci, un model de educație în care tinerii îmbină învățarea “despre” societate cu o învățarea “pentru” societate – învață despre realitățile complexe ale societății în care trăiesc și, totodată, învață pentru a le transforma în bine. 

Începând din octombrie 2014, Prof21 a selectat peste 1000 de cadre didactice din întreaga țară, care împărtășesc principiile noii educații, pentru a realiza împreună o "comunitate de practică". Comunitatea Prof21 susține circulația ideilor, inițiativele comune și schimbul de bune practici între acești profesori vizionari și inovatori.  Comunitatea pune la dispoziție o paletă largă de metode nonformale, oferă posibilitatea de a crea parteneriate și de a promova proiectele educaționale inițiate de către membri.

Principiile comunității sunt:

1. Interdisciplinaritatea

Interdisciplinaritatea este principiul care asigură un transfer între diferitele discipline. Urmând acest principiu, disciplinele se deschid în mod sistematic unele către celelalte pentru corelarea obiectivelor, metodelor și activităților de învățare. Premisa interdisciplinarității este că lumea e "una" și, în consecință, modul de a o cunoaște nu trebuie încorsetat în abordările disciplinelor separate.

Dezvoltarea durabilă se raportează la fenomene multiple și indisociabile (economice, sociale, de mediu, politice, culturale, etice). Ea scoate în evidență conexiunile dintre aceste fenomene și caută să le integreze într-un cadru explicativ cuprinzător și coerent (abordare sistemică). Dezvoltarea durabilă este un concept cu atât mai bine înțeles și utilizat cu cât el ne permite să ne reprezentăm lumea de astăzi, schimbătoare, complexă și imprevizibilă, ca fiind un "tot" (viziune holistică). Diferite teme relevante pentru dezvoltarea durabilă se regăsesc deja în curriculum-ul actual al unor discipline. Anumite discipline, în funcție de obiectul și de metodele lor, evidențiază anumite "fațete" ale dezvoltării durabile, însă acestea rămân sporadice și paralele. Ceea ce se oferă elevilor este o simplă alăturare de informații parcelare. Similar, abilitățile de viață permit o înțelegere cu atât mai amplă și complexă a utilității și finalității cunoștințelor asimilate în mediul școlar cu cât sunt integrate transversal în disciplinele predate.

2. Pedagogia bazată pe proiect

Proiectul este dispozitivul pedagogic cel mai adaptat pentru planificarea și realizarea unor activități de învățare interdisciplinare, centrate pe elevi, ancorate în problemele concrete ale vieții lor în societatea de astăzi. Elevii integrează conținuturi și aplică metode specifice diferitelor discipline în diferitele etape ale realizării proiectului. Invațarea începe în clasă, însă se desăvârșește în afara clasei (în școală, familie și comunitate), acolo unde proiectul își desfășoară activitățile. Proiectul are menirea să transforme elevii din "spectatori" în "actori" sau chiar în "autori" ai propriei educații. Este o pedagogie activă care le permite să învețe urmându-și propriile interese, cercetând autonom, colaborând în grupe, abordând nevoi reale și realizând produse tangibile. Pedagogia bazată pe proiect oferă cadrelor didactice posibilitatea de a dezvolta relații de calitate cu proprii elevi, rolul lor fiind acela de facilitator, mediator, consilier. Nu în ultimul rand, cadrele didactice învață ei înșiși din realizarea proiectului, întregul grup (elevii și profesorii) constituind o "comunitate de învățare". În Comunitatea Prof21, membrii au ocazia să pună în practică consistent acest criteriu deoarece forma privilegiată de lucru sunt inițiativele / acțiunile educaționale realizate sub forma de proiecte la clasă sau în afara clasei.

3. Învățarea prin cooperare

Cooperarea și participarea sunt principii educaționale ce permit indivizilor să contribuie la bunăstarea colectivă, să își dezvolte spiritul de comunitate și de solidaritate și să-și exerseze toleranța și empatia. Toți aceștia sunt factori cheie de acțiune în societatea de azi, caracterizată prin probleme majore de ordin social, economic și de mediu care necesită răspunsuri colective, concertate. Ori, în rândul cadrelor didactice este foarte larg răspândită ideologia că numai competiția/concurența poate activa motivația elevilor (și cea a tuturor actorilor sociali, în general). Prin urmare, Comunitatea Prof21 vizează "deconstruirea" acestei concepții printr-un proces de "dezvățare", bazat pe critica principiilor individualiste și a competiției generalizate. Primul pas în acest sens a fost reprezentat de acțiunile educaționale realizate în cadrul Lunii Prof21 (octombrie 2015), implementate în parteneriat de către cadrele didactice membre ale Comunității.

4. Formarea de competențe

Transmiterea de "cunoștințe" (piatra de temelie a educației convenționale, de ieri) nu reprezintă pentru Comunitatea Prof21 un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe. Celelalte ingrediente indispensabile pentru dezvoltarea acestor competențe sunt "abilitățile de viață" și "atitudinile" elevilor.  Pilonul central al Comunității este: "CUNOȘTINȚE + ABILITĂȚI + ATITUDINI = COMPETENȚE". Specific, proiectele comune ale Comunității Prof21 vor dezvolta cunoștințe din nouă domenii, patru abilități de viață prioritare și o atitudine esențială pentru dezvoltarea durabilă.

Cele nouă categorii de cunoștințe privesc: schimbările climatice; echilibrul ecosistemelor; resursele naturale; modele de consum; modele de producție; sistemul financiar; justiție socială, incluziune, drepturi fundamentale; gestionarea riscurilor, prevenția catastrofelor; guvernanța globală și democrația.

Cele patru abilități prioritare vizează: gândirea etică (clarificarea propriilor valori); gândirea critică; gândirea sistemică și gândirea prospectivă (imaginarea unui viitor pozitiv și viabil).

O atitudine esențială vizată de Comunitatea Prof21 este responsabilitatea socială, înteleasă ca o atitudine pro-activă vis-à-vis de întelegerea și rezolvarea problemelor societale actuale.

Prof21 este o inițiativă rezultată în urma proiectului "Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile”. Proiectul a fost realizat de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Bihor, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 în perioada mai 2014-noiembrie 2015 cu finanțare din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul pe scurt:

Despre parteneri:

 

APLICANTUL - CJRAE BH (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor)

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

www.cjraebihor.ro

 

PARTENER 1 -  FDSC (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile)

FDSC este una dintre cele mai mari și mai active organizații din România, fiind implicată de aproape 20 de ani în dezvoltarea sectorului neguvernamental românesc. Înființată la inițiativa Comisiei Europene, FDSC și-a asumat rolul de centru național de resurse si cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, precum şi furnizor de servicii de asistență tehnică pentru programele de finanțare, europene sau din alte surse internaționale destinate sectorului ONG.

Ceea ce diferențiază FDSC este că serviciile și programele sale de finanțare, informare, consultanță, instruire, advocacy și constituire de platforme de reprezentare se completează reciproc și adaugă valoare unul altuia, servind dezvoltării societății civile atât prin furnizarea lor directă în interiorul sectorului organizațiilor neguvernamentale (ONG), cât și în afara sa.

www.fdsc.ro

 

PARTENER 2 -Asociația REPER21  (Reţeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile, sec. XXI)

REPER21 este o organizaţie cu o experinţă vastă în promovarea şi operaţionalizarea Responsabilităţii Sociale şi Dezvoltării Durabile, care reprezintă misiunea şi domeniul său de acţiune.

De la data înfiinţării, în 2006, asociaţia a realizat o paletă largă de proiecte vizând principiile Dezvoltării Durabile (eficacitatea economică, echitatea socială și echilibrul mediului) şi Responsabilităţii Sociale (comportament etic, transparenţă, implicarea stakeholderilor), cadrul de referinţă ce fundamentează aceste două concepte, instrumentele de implementare: coduri de conduită, metode de management responsabil, certificări, etichete, indicatori, culegeri de bune practici, modele de inovare socială, ghiduri de parteneriat etc. Până în prezent, proiectele asociaţiei au avut ca grupuri ţintă principale organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de învăţământ, dar au implicat și alti actori care sunt in raport cu activităţile acestora: autorităţi publice, companii, sindicate, asociaţii patronale.

www.reper21.ro

 

Cursul ”Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile” acreditat de către MECS cu un număr de 20 de credite transferabile este livrat de către echipa de formatori a FDSC și REPER21.

Durata cursului este de 10 zile și este compus din următoarele module:

 • Modul I Educația pentru Dezvoltarea Durabilă, online - 3 zile;
 • Modul II Dezvoltarea abilităților de viață, față în față - 3 zile;
 • Modul III Proiect educațional, față în față - 4 zile;

Scopul programului

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de a elabora și a implementa curricule școlare și proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile.

Obiectivele programului

Obiectivele generale ale cursului:

 • Definirea şi folosirea corectă a conceptelor esențiale ale cursului: "abilitățile de viaţă" și "dezvoltarea durabilă";
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile;
 • Realizarea de proiecte şi programe educative care să dezvolte abilităţile de viaţă ale copiilor şi tinerilor în contextul dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale cursului:

La finalul cursului, absolvenţii vor fi capabili:

 • să opereze cu conceptele de abilităţi de viaţă, dezvoltare durabilă și educația privind dezvoltarea durabilă (EDD);
 • să înțeleagă mizele, provocările și contextul educației pentru dezvoltarea durabilă;
 • să identifice și să aplice noua paradigmă educațională centrată pe elev, contextualizată la nevoile societății actuale generate de dezvoltarea durabilă;
 • să înteleagă rolul noilor competențe pedagogice în practicarea educației privind dezvoltarea durabilă;
 • să cunoască orientările educaționale internaționale de referință în domeniul dezvoltării durabile;
 • să propună instrumente și proiecte educaționale în domeniul educației pentru dezvoltarea durabilă capabile să raspundă politicilor și angajamentelor naționale;
 • să cunoască și să opereze cu cele mai importante teme de dezvoltare durabilă (sociale, economice și de mediu);
 • să identifice tipuri de abilităţi de viaţă;
 • să utilizeze metode adecvate de identificare a nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să descrie în termeni comportamentali diferite abilităţi de viaţă;
 • să explice, pe baza unui model teoretic, dezvoltarea unei abilităţi de viata la un grup ţintă de copii sau tineri;
 • să utilizeze diverse metode de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să foloseasca diferite metode de evaluare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri;
 • să realizeze o schiţă de proiect pentru dezvoltarea unei abilităţi de viată în contextul dezvoltării durabile la un grup specific de copii şi tineri;
 • să dezvolte proiecte educaționale în parteneriat cu diverși actori locali, în special;
 • să identifice în mod participativ probleme / oportunități locale de dezvoltare durabilă la care să poată răspundă prin diverse proiecte educaționale;
 • să formuleze scopul și obiectivele proiectului în acord cu problema identificată;
 • să stabilească și planifice activităţile necesare în acord cu obiectivele stabilite;
 • să identifice resursele necesare pentru derularea activităţilor;
În acest moment nu sunt planificate sesiuni de curs. Dacă sunteți interesat să urmați acest curs, vă rugăm să trimiteți o solicitare la adresa de e-mail [email protected] pentru a primi mai multe detalii privind posibilitatea de organizare a unei sesiuni.

 

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.